Privacy Verklaring

Dit is de privacyverklaring van Duikteam GEJO, gevestigd te Westbroekse Binnenweg 2a, 3612 AH Tienhoven,

Correspondentieadres:

Secretaris Duikteam GEJO
info@duikteamgejo.nl

en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer KVK 30162123, hierna te noemen als GEJO.

Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens wij verwerken, voor welke doeleinden deze gegevens worden gebruikt en welke maatregelen wij hebben getroffen om de verwerking rechtmatig, behoorlijk en transparant te laten plaatsvinden conform de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

1.      Gebruik van persoonsgegevens

Als je lid van GEJO bent

Duikteam GEJO verwerkt je persoonsgegevens omdat je lid bent van de vereniging. Wij gebruiken je gegevens om contact met je op te nemen over verenigingsactiviteiten, zoals opleidingen of andere verenigingsactiviteiten (via bijvoorbeeld nieuwsbrieven) en administratie. Het kan zijn dat we foto’s van opleidingen of activiteiten plaatsen op de website of social media, maar dat doen we niet zonder jouw toestemming. De gegevens van je contactpersoon voor noodgevallen gebruiken we alleen in noodgevallen. Verder houden we je behaalde opleidingen en brevetten bij en in de tussentijd de voortgang op je opleiding. Wij delen een aantal van je gegevens met de NOB, de overkoepelende bond waar GEJO bij is aangesloten. Als je lid bent van GEJO, ben je ook automatisch lid van de NOB.

Gegevens:

Profielnaam
Profiel(pas)foto
Achternaam
Initialen
Roepnaam
Tussenvoegsel
Mobiel telefoonnummer
Vast telefoonnummer
Adres, postcode, woonplaats, land
Geboortedatum
Geslacht
Startdatum lidmaatschap
Soort lidmaatschap
Hoogste brevettering
Instructeur
Instructeurnummer
Over mij
Hobby’s
Mooiste Nederlandse duik
Mooiste buitenlandse duik
Website
Social media profielen
Gebruikersnaam
E-mailadres
IBAN
Machtigingen voor besluiten ALV
Noodnummer contactpersoon lid (naam en telefoonnummer)
Voortgangslijst opleidingen
NOB-Relatienummer
Contributieplichtig
Opgezegd per
Beëindigd per
Onderwatersport (ja/nee)
Duiken (ja/nee)
Onderwaterhockey (ja/nee)
Vinzwemmen (ja/nee)
ScubaDoe (ja/nee)
Freediven (ja/nee)
Lucky Fin(ja/nee)
Brevettenoverzicht
Gevolgde opleidingen
Datum duiken op Maarsseveense Plassen

Als je bestuurder, commissielid of vrijwilliger bent bij GEJO

GEJO houdt bij of je een bepaalde functie als bestuurder, commissielid of vrijwilliger vervult. Zo kunnen wij en onze leden met jou hierover contact opnemen voor bestuurs- of verenigingsactiviteiten waar jij bij bent betrokken. Waar relevant geven wij dit ook door aan de NOB.

Gegevens:

Bestuursfunctie
Ingangsdatum functie / datum afloop functie bestuur (rooster van aftreden)
Afgevaardigden NOB
Commissielid
Ledenadministrateur

Als je instructeur of duikbegeleider bent bij GEJO

GEJO houdt bij of je instructeur of duikbegeleider bent, zodat wij contact met je kunnen opnemen en/of opleidingsactiviteiten met jou kunnen afstemmen. Je gegevens worden opgenomen in de kader-emaildistributielijst. Vanuit de NOB moet je een VOG en een geldige keuring hebben. Deze slaan wij niet op, maar wij houden wel bij of je deze hebt laten zien.

Gegevens:

Kader e-maillijst
Lijst VOG-gezien met datum
Lijst geldige keuring

Als je donateur bent van GEJO of gebruik maakt van een gastduikerlidmaatschap

Duikteam GEJO verwerkt je persoonsgegevens omdat je donateur bent van de vereniging of gebruik maakt van het gastduikerslidmaatschap. Wij gebruiken je gegevens om contact met je op te nemen over verenigingsactiviteiten (via bijvoorbeeld nieuwsbrieven) en administratie. Het kan zijn dat we foto’s van activiteiten plaatsen op de website of social media, maar dat doen we niet zonder jouw toestemming.

Gegevens:

Achternaam
Roepnaam
Tussenvoegsel
Email
Adres
Huisnr
Postcode
Woonplaats

Als je Vertrouwenspersoon of Commissaris of Kascommissielid bent bij GEJO

Duikteam GEJO houdt bij of je dit bent, zodat het bestuur en/of de leden contact met jou kunnen opnemen t.b.v. de uitvoering van je functie.

Gegevens:

Verenigingsfunctie benoeming en aftreden

Als je Gastduiker bent bij GEJO

Duikteam GEJO houdt je persoonsgegevens bij t.b.v. de financiële administratie.

Gegevens:

Voor- en achternaam
Datum bezoek/ondertekening gastduikersformulier

Als je deelnemer aan een GEJO-introductieduik bent

Duikteam GEJO kan je gegevens gebruiken voor ledenwerving of publicatie van foto’s op de website en/of social media, maar dat doen we niet zonder jouw toestemming.

Gegevens:

Naam
Foto’s van de introductieduik

Als je leverancier bent van GEJO

Duikteam GEJO bewaart je persoonsgegevens om contact te kunnen opnemen of afstemmen over te leveren of geleverde diensten of producten en de financiële administratie.

Gegevens:

Naam bedrijf
Adresgegevens
Contactgegevens contactpersoon
E-mailadres
Telefoonnummer

Als je een andere belanghebbende bent bij of voor GEJO

Duikteam GEJO bewaart je persoonsgegevens om contact te kunnen opnemen of af te stemmen m.b.t. wederzijds belangen en/of voor de financiële administratie.

Gegevens:

Naam organisatie
Voor- en achternaam contactpersoon
Functie
Adresgegevens
E-mailadres
Telefoonnummer

2.      Bijzondere of gevoelige persoonsgegevens

In principe verwerkt Duikteam GEJO geen bijzondere of gevoelige persoonsgegevens, tenzij jij die zelf toevoegt aan je profielpagina op het besloten gedeelte van de website. Gegevens van personen onder de 16 jaar verwerken wij alleen als er een ouder/voogd akkoord heeft gegeven.

3.      Derden

Wij verstrekken jouw lidmaatschap-gegevens aan de NOB. De Nederlandse Onderwatersport Bond (NOB) is de overkoepelende sportbond waar GEJO als vereniging bij is aangesloten. Met de NOB heeft Duikteam GEJO een Verwerkersovereenkomst afgesloten.

4.      Locatie van opslag

Duikteam GEJO maakt gebruik van cloud opslag, waarbij het mogelijk is dat persoonsgegevens worden opgeslagen buiten de EER. Conform EU-wetgeving zijn hier de EU Standard Contractual Clauses op van toepassing.

5.      Aanpassing van jouw persoonsgegevens

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Voor sommige gegevens  kun je dit zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Je hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kunt contact opnemen met het bestuur van GEJO via info@duikteamgejo.nl of via de secretaris van de vereniging, voor:

(a)  meer informatie over de wijze waarop wij jouw persoonsgegevens verwerken;
(b)  vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring;
(c)  inzage in de persoonsgegevens die wij met betrekking tot jou verwerken;
(d) correctie, beperking, verwijdering of overdracht van jouw gegevens;
(e)  bezwaar tegen het gebruik van jouw gegevens door GEJO.

6.      Bewaren van jouw gegevens

Wij bewaren jouw gegevens niet langer dan noodzakelijk, gelet op het doel van de verwerking en vastlegging binnen de vereniging, of wetgeving die het bewaren verplicht. Dat betekent dat wij jouw gegevens bewaren gedurende het lidmaatschap bij GEJO en zullen deze verwijderen na 1 maand van beëindiging lidmaatschap. Financiële gegevens bewaren wij voor een periode van 7 jaar. Gegevens met betrekking tot functies binnen de vereniging bewaren we tot 1 maand na het neerleggen van die functie. Gegevens van donateurs of gastleden bewaren wij maximaal 2 maanden na begin van het nieuwe kalenderjaar als blijkt dat iemand geen donateur of gastlid wil zijn. Gegevens van gastduikers bewaren wij 1 jaar i.v.m. de financiële administratie. Gegevens van introductieduikers bewaren wij maximaal 6 maanden. Gegevens van leveranciers en andere belanghebbenden bewaren wij zolang dat nodig is voor de uitvoering van de relatie of gemaakte afspraken.

7.      Beveiliging van jouw persoonsgegevens

Wij zullen jouw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden. Wij zorgen ervoor dat het beveiligingsbeleid en de uitvoering van het beveiligingsbeleid tenminste voldoet aan de criterium van “passende technische en organisatorische maatregelen om en op risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen” als bepaald in artikel 32 van de EU-AVG. Onder andere zorgen wij dat gegevens afgeschermd zijn voor onbevoegden (besloten gedeelte op de website), gebruik maken van wachtwoord- en gebruikersnaamauthenticatie en toegangsbeheer doen op de website en cloud-opslag. De computers, tablets of telefoons waarmee wij toegang verkrijgen tot de diverse opslagmedia zijn tevens voorzien van toegangsbeveiliging.

8.      Cookies die wij gebruiken

Duikteam GEJO gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

9.      Wijziging van deze privacyverklaring

Het kan voorkomen dat deze verklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij bevelen daarom aan om deze privacy verklaring regelmatig te blijven raadplegen. Daarnaast zal het bestuur de leden actief informeren nadat wijzigingen zijn doorgevoerd.