Duikteam Gejo hecht belang aan een veilige en plezierige omgeving waar mensen zich kunnen bezig houden met de duiksport en andere gerelateerde activiteiten, zonder zich bedreigd, gediscrimineerd of anderszins onterecht behandeld te worden. Duikteam Gejo hanteert daarvoor regels voor vrijwilligers en/of instructeurs en confirmeert zich aan de gedragsregels zoals de NOB die heeft opgesteld.

De rol van het opleidingskader heeft een bijzondere positie binnen de vereniging en een kaderlid zal daarom moeten voldoen aan het aannamebeleid dat hieronder is opgesteld.

Als er, ondanks deze regels toch ongewenst gedrag plaatsvindt, kan men zich wenden tot een van de commissarissen, die de taak van vertrouwenspersoon binnen de vereniging uitvoeren.

Gedragsregels

Als NOB vereniging conformeert Duikteam Gejo zich aan de gedragsregels zoals deze in 2016 door de bond zijn opgesteld (vinden via deze link).

Racisme / discriminatie

 1. NOB-leden respecteren hun mede-sporter en diens persoonlijke levenssfeer en
  houden rekening met diens levensbeschouwelijke en culturele identiteit.
 2. NOB-leden discrimineren niemand vanwege leeftijd, geslacht, huidskleur, ras,
  seksuele geaardheid, beroep, mentale toestand of handicap, religie of politieke
  overtuiging.
 3. NOB-leden onthouden zich van uitlatingen en gedragingen met een
  discriminerend of anderszins beledigend karakter, alsmede van uitlatingen en
  gedragingen waarvan zij kunnen of behoren te weten dat deze voor een derde
  schadelijk zijn.

Seksuele intimidatie

 1. De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de
  sporter zich veilig voelt.
 2. De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de
  sporter in zijn waardigheid aantast, én verder in het privéleven van de sporter
  door te dringen dan nodig is voor het gezamenlijk gestelde doel.
 3. De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of seksuele
  intimidatie tegenover de sporter.
 4. Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige
  sporter tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden
  beschouwd als seksueel misbruik.
 5. De begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de
  sporter en/of de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als
  seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij
  het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.
 6. De begeleider onthoudt zich van seksueel getinte verbale intimiteiten.
 7. De begeleider zal tijdens training(sstages), wedstrijden en reizen gereserveerd
  en met respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich
  bevindt, zoals de kleedkamer of de hotelkamer.
 8. De begeleider heeft de plicht de sporter te beschermen tegen schade en
  (machts)misbruik als gevolg van seksuele intimidatie. Daar waar bekend of
  geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, is de
  begeleider verplicht met deze personen of instanties samen te werken, opdat
  zij hun werk goed kunnen uitoefenen.
 9. De begeleider zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de
  kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaardt
  geen financiële beloning of geschenken van de sporter die in onevenredige
  verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan.
 10. De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door
  iedereen die bij de sporter is betrokken. Indien hij gedrag signaleert dat niet in
  overeenstemming is met deze regels zal hij de betreffende persoon daarop
  aanspreken.
 11. In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de
  verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen.

Aannamebeleid

Het aannamebeleid voor vrijwilligers en instructeurs bestaat uit verschillende onderdelen, waardoor de vereniging een beeld krijgt van de vrijwilliger c.q. instructeur. Dit om in de eerste plaats om voor de sporters een veilige sportomgeving te creëren.

Het uitvoerend orgaan voor het aannamebeleid is het bestuur. Het aannamebeleid wordt geborgd in een gesprek met een van de bestuursfunctionarissen, waarin :

 1. kennismaking;
 2. eventuele referentiecheck;
 3. aanvragen/overleggen VOG; bestuursfunctionaris controleert op echtheid en registreert ‘gezien/datum/naam’ in het registratiesysteem;
 4. introductie gedragsregels (dit document);

Vertrouwenspersoon

Duikteam Gejo kent twee vertrouwenspersononen. De vertrouwenspersoon is het aanspreekpunt binnen Duikteam Gejo voor iedereen die een vraag heeft over of te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag en hier met iemand over wil praten. De vertrouwenspersoon is voor iedereen binnen de vereniging: sporters, ouders, trainers, bestuurders etc. Daarnaast wordt van de vertrouwenscontactpersoon verwacht dat hij/zij het bestuur adviseert het in het nemen van preventieve en correctieve maatregelen.

De namen van de huidige vertrouwenspersonen zijn hier terug te vinden